Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου 2018Εάν το ενημερωτικό δελτίο δεν εμφανίζεται σωστά, πατήστε εδώ για προβολή ιστοσελίδας
 
 

 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακό Βήμα-Άλμα

Μέχρι την 31.10.2018 παραμένει ενεργή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στις δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" στα πλαίσια του ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2018.Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων και η αναβάθμιση τις ψηφιακής τους βαθμίδας. Οι επιλέξιμες δαπάνες του κάθε επενδυτικού σχεδίου αφορούν σε εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό, εξοπλισμό δικτύου, λοιπό τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικά, υπηρεσίες (Digital Marketing, Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας κλπ) και πρόσληψη νέου προσωπικού, ενώ η διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων θα ανέρχεται σε 12 μήνες για το "Ψηφιακό Βήμα" και σε 18 μήνες για το "Ψηφιακό Άλμα".Περισσότερα

 
Ποιοτικός Εκσυχρονισμός


photo_news3.jpg

Ξεκίνησε στις 27.06.2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων με τελική προθεσμία υποβολής της 04.12.2019 (ή έως εξάντλησης του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός για µεσαίες επιχειρήσεις», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τηνεκσυγχρονισµό και την ποιοτική αναβάθµιση µε σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές μεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι 31.12.2017 οι οποίες διαθέτουέναν τουλάχιστον επιλέξιµο ΚΑ∆ επένδυσης σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε το οδηγό του προγράµµατος. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση κυµαίνεται από 50.000 Ευρώ έως 400.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα

 
«Επιχειρούμε Έξω»
ΕΠΙΧΕΙΡΩ


Ξεκίνησε στις 18.01.2018 η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων (και έως εξάντλησης του προϋπολογισμού) στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας τους, μέσω συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι μεταποιητικές ΜΜΕ που διαθέτουν μια κλεισμένη διαχειριστική χρήση οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και παρουσίασαν κερδοφορία το 2017 και εξαγωγική δραστηριότητα, άνω του 2 επί του συνολικού προυπολογισμού. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά πρόταση δύναται να ανέρχεται έως 100.000 Ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Περισσότερα

 
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε διαδικασία υποβολών βρίσκεται ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων» σύμφωνα με το οποίο θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς τους πιστωτές τους, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και ειδικότερα όσες έχουν οφειλές σε τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2017 και τραπεζικές οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 01/07/2016, ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Εφορίες, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και επιχειρήσεις που έχουν σφραγισμένες επιταγές και έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (προμηθευτές). Περισσότερα
 
 
Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16


photo_news3.jpg

Αναμένεται η ενεργοποίηση της τρίτης περιόδου των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν.4399/16. Η δεύτερη περίοδος υποβολών των καθεστώτων ενίσχυσης του Ν.4399/16 «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» έληξε την 1/10/2018, ενώ για το καθεστώς "Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμου" η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 15/12/2018. Στα πλαίσια του Νόμου, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55% και αφορούν σε νεοϊδρυόμενες ή/και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ξεκινά από τα 50.000 ευρώ ανάλογα με τη μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης, στις πολύ μικρές 100.000 Ευρώ, στις μικρές 150.000 Ευρώ, μεσαίες και clusters στις 250.000 Ευρώ και μεγάλες επιχειρήσεις στα 500.000 Ευρώ. Έχουν ήδη ανακοινωθεί τα πρώτα αποτελέσματα του Α’ κύκλου για την Γενική Επιχειρηματικότητα των νέων και ανεξάρτητων ΜμΕ, καθώς και του καθεστώτος μηχανολογικού εξοπλισμού. Περισσότερα

 
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ.

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε διαδικασία αξιολόγησης βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου 2018 στα πλαίσια του προγράμματος. Στόχος είναι η υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜμΕ σε συγκεκριμένους τομείς τουριστικής δραστηριότητας (ξενοδοχεία – καταλύματα – τουριστικά γραφεία – οδικές μεταφορές - ενοικιαζόμενα) και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, θαλάσσιος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 25.000 έως 400.000 Ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (45% βασικό ποσοστό συν 5% για πρόσληψη νέου προσωπικού 0,2 ΕΜΕ). Για την πιστοποίηση της ιδιωτικής συμμετοχής υπάρχει υποχρέωση κάλυψης τουλάχιστον του 60% του προυπολογισμού, είτε με ίδιους πόρους του επενδυτή, είτε/και με τραπεζικό δανεισμό. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων ανέρχεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Περισσότερα

 
Μέτρο 4.1 Σχέδια Βελτίωσης


4.jpg

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων του Μέτρου 4.1 στις 05/10/2018, το οποίο θα αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, Στο μέτρο εντάσσονται επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση της παραγωγής μέσω επέκτασης και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης. Τα ποσοστά ενίσχυσης εναλλάσσονται σύμφωνα με τις 5 διαφορετικές κατηγορίες και κυμαίνονται από 40% ως και 85% για συγκεκριμένες περιπτώσεις και τοποθεσίες. Το ύψος της συνολικής επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από πολύ μικρές επενδύσεις αξίας 10.000 Ευρώ και να μπορεί να φτάνει συνολικά ως 1.000.000€, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Περισσότερα

 
Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.1. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων με τελικό προϊόν γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό νυ αυξήσουν την προστιθέμενη αξίας των προϊόντων τους, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού των έργων που θα υλοποιηθούν στα νησιά Αιγαίου, στο 50% για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, ενώ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ των 600.000 Ευρώ και των 5 εκ. Ευρώ. Περισσότερα
 
Μέτρο 4.2, Δράση 4.2.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»


Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε φάση αξιολόγησης βρίσκονται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στη δράση 4.2.2. του Μέτρου 4.2 από το Υ.Π.Α.Α.Τ. που αφορά σε επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό, που δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και την διατήρηση/δημιουργία θέσεων εργασίας. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% - 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται μεταξύ 600.000 Ευρώ και 3 εκ. Ευρώ. Περισσότερα

 
Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δικαιολογιτικών του δεύτερου καταλόγου δυνητικών δικαιούχων και αναμένεται η έκδοση των οριστικών αποφάσεων ένταξης στην Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε συνέχεια της αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού του προγράμματος. Ήδη έχει ανακοινωθεί η δεύτερη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού με σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων να εντάσσεται στη δράση. Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Περισσότερα
 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Ανακοινώθηκε ο οριστικός κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επενδυτικών σχεδίων και οι οριστικές προτάσεις ένταξης/απόρριψης των επενδυτικών σχεδίων Δυνητικών Δικαιούχων, καθώς και ο κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ήταν απαραίτητο να προσκομίσουν φυσικό φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης μέχρι τις 06 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των προτάσεων και να εκδοθούν και οι οριστικές αποφάσεις ένταξης. Περισσότερα
 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ ΚΥΚΛΟΣ).

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ένταξης των δυνητικών δικαιούχων και αναμένεται η έκδοση των οριστικών αποφάσεων του προγράμματος Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων, μισθωτών ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 5.000 έως 25.000 Ευρώ, ενώ για συνεργατικό σχήμα δυο δικαιούχων ανέρχεται σε 40.000 Ευρώ και μεταξύ τριών και άνω δικαιούχων, έως 50.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης. Άμεσα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση, ενώ αναμένεται και προκήρυξη Γ’ κύκλου. Περισσότερα
 
Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 & 3908/11

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Ανακοινώθηκε η παράταση προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011, μέχρι τις 31.12.2018 για το σύνολο των υπαχθέντων σχεδίων, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους. Επίσης, όσον αφορά στην καταβολή των δόσεων της ενίσχυσης, με νέα ρύθμιση για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους Ν.3299/04 και Ν. 3908/11, αποφασίστηκε η συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία έχει εκδοθεί ή εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους. Η συγχώνευση των δόσεων αφορά στα επενδυτικά σχέδια των φορέων ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης, καθώς και στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων, στα οποία έχουν ήδη καταβληθεί ποσά επιχορήγησης, πέραν των τριών προβλεπόμενων δόσεων, με την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας. Περισσότερα
 
Κατάταξη κυρίων Τουριστικών Καταλυμάτων

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Το Υπουργείο Τουρισμού έχει εκδόσει αποφάσεις, σχετικές με την κατάταξη των κύριων τουριστικών καταλυμάτων, όπου τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το προγενέστερο σύστημα κατάταξης, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν στις 31.12.2018. Προκειμένου οι ξενοδοχειακές μονάδες να εφοδιαστούν έγκαιρα τα νέα πιστοποιητικά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διαδικασία για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της πιστοποίησης, σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ. Περισσότερα
 
Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ». Για την παρέμβαση III "Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων" έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ένταξης ενώ για την παρεμβάσεις I "Έρευνα και Ανάπτυξη απο ΜΜΕ" και II "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς" έχουν ανακοινωθεί οι οριστικές αποφάσεις ένταξης και απόρριψης, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων ενστάσεων. Επίσης έχει προδημοσιευτεί ο β΄ Κύκλος του προγράμματος με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Περισσότερα
 
Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σε φάση αξιολόγησης και υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», σκοπός του οποίου είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία ανέρχεται σε 25.000€. Περισσότερα
 
Αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Νέες Τουριστικές ΜμΕ

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένονται να δημοσιευθούν, τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που αφορούν τους πιο ευρείς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα μας, τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, την ιδιωτική εκπαίδευση και τα franchise.


Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων", που θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Αφορά σε επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον τρείς κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού και διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Τα επενδυτικά έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό απο 30.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, με ενίσχυση 50% εώς 75% ανάλογα με τις κατηγορίες των δαπανών και την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Περισσότερα

« Αναβάθμιση υφιστάμενων MμE υπηρεσιών »Η δράση θα αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) σε παρεμβάσεις ΤΠΕ, για εξοικονόμηση ενέργειας, ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 50 εκατ Ευρώ (δημόσια δαπάνη), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. €, με επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού). Περισσότερα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του Β’ κύκλου του προγράμματος. Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της δημιουργίας πολύ μικρών και μικρών νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης διαμορφώνεται από 15.000 Ευρώ έως 60.000 Ευρώ και με ποσοστό ενίσχυσης 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της κάθε επενδυτικής πρότασης.

ii. Αναβάθμιση εταιρειών franchising:


Αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise, με προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 € ανά επενδυτικό σχέδιο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 25 εκατ. € και επιδότηση 40 % έως 50% (με προϋπόθεση πρόσληψης προσωπικού). Περισσότερα
Ευρωπαϊκά προγράμματα


Αναμένονται οι πρώτες προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών projects της νέας περιόδου 2014-2020, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 που αφορά στους τομείς τεχνολογικής καινοτομίας, ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, υγείας, περιβάλλοντος και βιοτεχνολογίας, καθώς και των προγραμμάτων Creative Europe για την συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού και των Media, του προγράμματος LIFE που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια για περιβαλλοντικές πολιτικές και επενδύσεις στην περιβαλλοντική αειφορία και ανάπτυξη και τέλος, των διασυνοριακών προγραμμάτων INTEREG IVC, όπου θα ενισχύονται συνεργασίες της Ελλάδας με γειτονικές χώρες όπως Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ισραήλ.

 
Καλέστε καθημερινά από 9:00 έως 18:00Λ.Γαλατσίου 32 & Ψυχάρη 3, Αθήνα 111 41
Τηλ: 210 22 32 300   Fax: 210 22 32 320
email: info@dngsa.gr   url: http://www.dngsa.gr

 
 
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής. Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον αποδέκτη τη δυνατότητα διαγραφής (Directiva 2002/31/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001). Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από αυτή τη λίστα παραληπτών e-mail, παρακαλούμε στείλτε κενό μήνυμα στο unsubscribe@dngsa.gr. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε ενόχληση που μπορεί να σας προκαλέσαμε.